Regulamin zamówień

Kim jesteśmy? Pasjonatami nowych smaków, kolekcjonerami zapachów i kulinarnymi podróżnikami.

Regulamin zamawiania potraw w firmie Wojtas Entree Restauracja i Catering

Właścicielem platformy internetowej do zamawiania dań online pod adresem https://zamowienia.wojtasentree.pl jest Pracownia Gastronomiczna 6 zmysł Wojciech Wojtas prowadząca działalność pod adresem: Ul. Wczasowa 1, 87-300 Brodnica. NIP: 8741475120, REGON: 280577828.

Poprzez ww. platformę internetową można zamówić potrawy wybrane z aktualnego menu.

§ 1 Zamówienia

1. Podczas składania zamówienia klient wypełnia formularz pod adresem https://zamowienia.wojtasentree.pl, który zawiera: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej (email), numer telefonu.
2. Klient po dokonaniu zamówienia oświadcza, że wszelkie podane przez niego dane są prawdziwe i aktualne oraz ponosi wszelką odpowiedzialność za prawidłowość tych danych.
3. Po prawidłowym przebiegu procesu zamówienia – klient otrzymuje emaila z linkiem aktywacyjnym, a następnie wiadomości sms informujące o statusie zamówienia.
4. Właściciel ma prawo zweryfikować poprawność danych podanych podczas procesu zamówienia potraw.

§ 2 Realizacja zamówienia

1. Klientem może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
2.Odbiór zamówienia następuje osobiście w dniu i o godzinie wskazanej przez klienta.
3.Proces złożenia zamówienia składa się z wyboru produktu lub produktów oraz podania danych wymienionych w § 1 pkt. 1.
4. Wysyłając zamówienie klient oświadcza, że zapoznał się z regulaminem dot. systemu zamówień Wojtas Entree -zamawiania dań online.
5. Po dokonaniu zamówienia przez system zamówień Wojtas Entree – klient otrzymuje na podany email potwierdzenie o złożeniu zamówienia oraz informacje o zmianach statusów dotyczących tego zamówienia w wiadomościach sms.
6. Klient dokonuje zapłaty gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze zamówienia w Restauracji Wojtas Entree.
7. W momencie odbioru produktu / produktów – klient otrzyma paragon fiskalny (w sytuacji faktury VAT/rachunku, klient zobligowany jest do zaznaczenia tego faktu podczas składania zamówienia oraz podania pełnych danych koniecznych do wystawienia dokumentu w Uwagach do zamówienia).

§ 3 Uprawnienia właściciela

1. Właściciel zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia ze względu na błędne lub nieprawidłowe wypełnienie formularza lub naruszenie niniejszego regulaminu.
2. Właściciel zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia z istotnych dla siebie powodów, o których poinformuje za pomocą poczty elektronicznej (email) lub telefonicznie.
3. Właściciel zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych klienta.

§ 4 Reklamacje

1. Każdemu klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w formie pisemnej na adres email podany na stronie internetowej właściciela.
2. Każda reklamacja powinna zawierać każdorazowo dane klienta jak: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej (email), telefon kontaktowy.
3. Właściciel zastrzega sobie prawo do rozpoznania reklamacji do 14 dni od prawidłowego zgłoszenia reklamacyjnego (jeżeli podane dane są niekompletne lub nieprawidłowe – czas rozpatrzenia reklamacji ulega przedłużeniu do momentu uzupełnienia wymaganych danych przez klienta składającego reklamację).
4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres poczty elektronicznej (email) podanego podczas zgłoszenia reklamacyjnego.

§ 5 Kwestie techniczne

1. Właściciel dokłada wszelkich starań aby System Zamówień – działał prawidłowo bez jakichkolwiek zakłóceń. W sytuacji wystąpienia awarii, dołoży wszelkich starań – aby ograniczyć brak możliwości składań zamówień online.
2. Za awarię uznaje się stan, w którym klienci utracili możliwość złożenia zamówienia online.

§ 6 Zmiany w regulaminie

1. Właściciel w każdej chwili może dokonać zmiany regulaminu – wprowadzając nową usługę. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez właściciela, który nie może być krótszy – niż 14 dni od momentu udostępnienia klientom zmienionego regulaminu.

§ 7 Dane osobowe

1. Właściciel przykłada szczególna wagę do danych osobowych swoich klientów. Wszelkie dane są zabezpieczone i nie są udostępnianie osobom postronnym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
2. Podanie danych podczas zamówienia jest dobrowolne oraz konieczne do złożenia zamówienia.
3. Dane podane podczas zamówienia są wykorzystywane do celów: realizacji zamówienia, kontaktowych z klientami, księgowych, marketingowych oraz innych czynności związanych z działalnością właściciela.
4. Każdy zarejestrowany klient ma prawo wglądu do swoich danych, modyfikacji ich oraz usunięcia.
5. Właściciel w ramach prowadzonych akcji promocyjno-marketingowych i konkursów wykorzystuje dane klientów do przesłania stosownych informacji – jednakże można zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.
6. Dane klientów mogą być udostępnianie podmiotom upoważnionym do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa polskiego.

§ 8 Postanowienia końcowe

1. Wszelkie spory pomiędzy klientem a właścicielem mogą być rozwiązywane w drodze mediacji lub poddane pod rozstrzygnięcie sądu właściwego ze względu na miejsce siedziby właściciela.
2. Każdy może zapoznać się z regulaminem, który udostępniony jest na stronie internetowej właściciela.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego w szczególności przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. nr. 144, poz. 1204 z zm.); ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. 2002 r. nr. 141, poz. 1176 z zm.)
4. Zgodnie z art. 38 prawa konsumenta (Wyłączenie prawa odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość) - klient nie może zrezygnować z dokonanego zakupu ze względu na krótki termin przydatności.

This will close in 20 seconds